Sök produkt
Hem » Information » Myndighetskrav » Att göra bygganmälan

Att göra bygganmälan

Bygganmälan av kamin och skorsten

Din kommun har möjligheten att tillåta dig att installera eldstad och skorsten med alternativen:

  1. Det kommer att krävas en fristående sakkunnig/kontrollansvarig för att kontrollera att kontrollplanen följts och att installationen motsvarar "statens" förväntningar.
  2. Du utför en så kallad egenkontroll enligt plan- och bygglagen kapitel 10, paragraf 8.

Med eldstäder skall det finnas utförliga instruktioner om hur de skall installeras och handhas för att lagar och författningar skall kunna uppfyllas utan att installatören behöver ha tidigare kunskaper. När det gäller skorstenar varierar kunskapsbehovet och möjligheten att "göra fel".

Om Du bedömer att du kan klara av uppgiften att utföra egenkontroll skall Du för att kunna få möjlighet till detta utarbeta en väl genomgången kontrollplan vid insändande av anmälan om åtgärden för att kunna erhålla ett startbesked.I de flesta fall besiktigas dock genomförd installation av extern sakkunnig. Det är vanligtvis en sotare, men behöver inte vara det. Många andra kan också betraktas som sakkunniga.

 

Bygganmälan och kontrollplan

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs normalt en för-anmälan till kommunen.

Ofta kan följande handlingar krävas, men kontrollera med Din kommun.

  • Ansökan om anmälan
  • Planritning - redovisning av eldstadens placering i byggnaden
  • Fasadritning - redovisning av skorstenens utformning
  • Situationsplan - redovisning av i vilken byggnad eldstaden placeras
  • Information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras
  • Förslag till kontrollplan eldstad

Normalt finns mallar för detta att ladda ner från kommunens hemsida.

I kontrollplanen anges punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet. I vissa fall måste dessa punkter bockas i, i andra fall räcker det med en underskrift. Kommunernas exempel på kontrollplaner skiljer sig från varandra.

Lagen anger att kommunen i startbeskedet skall bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked. Kommunen kan alltså inte begära uppgifter om CE-certifikat eller andra uppgifter (såsom ex. utsläpp från utrustningen) utan får vänta med dessa uppgifter till dess att byggherren skickar in uppgifter för att erhålla slutbesked.

 

Slutbesked

Efter installation skall den besiktigas för att minimera risk för fel i installationen. Vid besiktningen kontrolleras att eldstad och skorsten installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Efter besiktningen skickar den som är ansvarig för besiktningen ett protokoll till byggnads- och miljönämnden. Är allt i sin ordning utfärdas ett slutbesked.

 

Att tänka på

Det är inte alldeles lätt att få grepp om alla snåriga lagar, råd och praxis avseende kaminer och skorstenar. Därför har vi samlat en rad av de vanligaste frågorna under rubriken "FAQ - Frågor och svar". Läs gärna mer där.

Inför bygganmälan får Du av Din kommun veta hur anmälan skall gå till. Inga ytterligare krav får ställas i efterhand (efter installationen), t.ex. av lokal besiktningsman. Kommunen är alltid ansvarig för att fatta de formella besluten och är i sin tur bundna av gällande lagar.

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.