Sök produkt
Hem » Information » Myndighetskrav » Lagar, förordningar och allmänna råd

Lagar, förordningar och allmänna råd

Om du på något sätt känner dig osäker på att klara av ansvaret såsom byggherre gäller det att inhämta uppgifter eller att anlita sakkunniga. Tänk på att oavsett samhällets krav och sakkunnigas synpunkter så är det alltid Du som har det yttersta ansvaret!

PDF: BBR Regelsamling för byggande

PDF: Uppdatering av BBR med nya utsläppskrav (gäller från 2019-01-01)

 

Samhällskrav

Krav på skorstenar och eldstäder grundar sig på stiftade lagar. Dessa kan dock vara svåra att tyda, varför det ges ut författningar som är en samlande form för bestämmelser, vilka har stöd i lag.

Ibland åtföljs lagar av något som heter förordningar och dessa utges av regeringen. Föreskrifter är sedan något som utges av myndigheter tillsammans med allmänna råd. Föreskrifter är bindande, något allmänna råd inte är.

 

PBL och PBF

När det gäller byggprojekt, som installation av eldstad och skorsten, finns plan- och bygg-lagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) att följa. Boverkets författningssamling (BFS), även kallad Boverkets Byggregler (BBR), innehåller sedan även föreskrifter och allmänna råd till ovanstående.

Plan- och bygglagens målsättning är att "med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer."

Det återfinns även texter som talar om estetiskt tilltalande utformning, långsiktig god hushållning med råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Ytterligare påpekas att säkerhet i samband med byggprojekt skall beaktas så att egendom och människor inte kan komma till skada.

 

Bygganmälan och kontrollplan

Man skulle kunna säga att staten tvingats till att utforma lagar och förordningar, men det finns sedan olika krav på att erhålla godkännande för en byggåtgärd. Antingen betraktas byggåtgärden så pass begränsad att det inte behövs något lov eller rapportering gällande projektet eller så krävs olika nivåer på lov respektive rapportering. När det gäller eldstäder och skorstenar krävs det att en bygganmälan görs som skall inlämnas till kommunen. Läs mer om detta under avsnittet Bygganmälan och Boverkets Byggregler.

Det är byggherrens (normalt den som äger fastigheten) skyldighet att upprätta en kontrollplan samt att göra en avrapportering enligt kontrollplanen när projektet är avslutat för att från kommunen erhålla slutbesiktningsbesked. Kontrollplanen är till för att säkerställa att lagar och förordningar följs. Kommuner tillhandahåller ofta kontrollplaner som kan användas. Vid oklarheter, hör med din kommun.

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.